Κορυφαία 20 χτενίσματα για αλωπεκία για να προσποιηθείς μια γεμάτη κεφαλή μαλλιών

Φωτογραφία του συγγραφέα

Με Σύστημα επανόρθωσης

Losing your hair can be challenging, but it doesn’t mean you have to sacrifice style and confidence. In fact, there are plenty of trendy hairstyles out there that can create the illusion of a full head of hair. So, grab a seat and get ready to discover the top 20 alopecia hairstyles that will help you fake it till you make it!

What Is Alopecia?

Alopecia is a medical term used to describe hair loss. It’s a condition that leads to hair loss or baldness. It can affect anyone at any age. It can impact hair on any part of the body, but it is most commonly associated with hair loss on the scalp. There are different types of alopecia, and it can be caused by a variety of factors.

Different types

 • Ανδρογενετική αλωπεκία: Also known as male or female pattern baldness, it is the most common type and occurs due to genetic and hormonal factors.
 • Γυροειδής αλωπεκία: In this autoimmune disorder, the immune system attacks the hair follicles, leading to sudden hair loss in patches.
 • Alopecia totalis: This type involves the complete loss of hair on the scalp.
 • Alopecia Universalis: It is characterized by the loss of all body hair, including eyebrows, eyelashes, and hair on the scalp.

Symptoms and causes

Γυροειδής αλωπεκία

This type usually begins with one or more small, round patches of hair loss on the scalp. In some cases, it can progress to involve larger areas or even complete loss of scalp hair (alopecia totalis) or loss of all body hair (alopecia universalis). The affected areas are usually smooth and devoid of hair, but the skin typically appears normal.

Ανδρογενετική αλωπεκία

It is characterized by a gradual thinning of hair on the scalp. Men typically experience a receding hairline and thinning at the crown, while women often have an overall thinning of hair, especially on the top of the head.

Several factors that may contribute causes of alopecia:

 • Γενετική προδιάθεση: Certain genes inherited from your parents may make you more susceptible to developing alopecia.
 • Hormonal factors: Hormonal changes, such as those that occur during puberty, pregnancy, or menopause, can trigger or worsen alopecia.
 • Autoimmune response: In alopecia areata, it is believed that the immune system mistakenly attacks hair follicles, leading to hair loss.
 • Environmental triggers: Some environmental factors, like certain medications, infections, or physical or emotional stress, can potentially trigger or exacerbate alopecia.
 • Other medical conditions: Alopecia can sometimes occur as a result of certain underlying medical conditions, such as thyroid disorders or autoimmune diseases.

Treatments

Φάρμακα

Minoxidil is a commonly used over-the-counter medication for androgenetic alopecia. It is applied topically and can help stimulate hair growth and slow down further hair loss. For alopecia areata, corticosteroids can be used topically, injected into the affected areas, or taken orally to reduce inflammation and suppress the immune system response. Immunomodulators like topical calcineurin inhibitors may also be prescribed to treat alopecia areata.

Hair transplant surgery

This procedure is primarily used for androgenetic alopecia. It involves taking healthy hair follicles from the donor site (usually the back or sides of the scalp) and transplanting them into the bald or thinning areas. Hair transplant surgery can provide long-lasting results and restore a more natural-looking hairline.

Hair Systems & Patches

Hair systems and patches are an alternative solution for individuals seeking to cover alopecia. These options are custom-made non-surgical hair replacements that can be attached to the scalp to recreate the appearance of a full head of hair.

Hair systems are meticulously crafted using natural or synthetic hair strands that closely match the individual’s hair color, texture, and density. The base of the hair system is typically made of a breathable material that mimics the scalp’s color and texture, ensuring seamless integration with the existing hair. The system is then attached using adhesives or clips, providing a secure and comfortable fit.

Μπαλώματα μαλλιών are smaller in size and designed to cover specific areas of hair loss or thinning. They can be seamlessly integrated into the existing hair, offering instant coverage and volume. Hair patches are available in various shapes and sizes to match the affected area, such as the crown, temples, or frontal hairline. They are attached using adhesive tapes or clips, ensuring a secure hold and natural appearance.

Buy Cheap Hair Systems and Hair Extensions from Rehairsystem.com!

If you want to buy hair systems or hair patches, you can choose the global toupee online store, Rehairsystem.

As a reliable toupee retailer, Σύστημα επανόρθωσης offers numerous advantages for individuals seeking hair systems or hair patches. One of the key benefits is our worldwide shipping service, which ensures that customers from various countries, including Australia, Canada, United Kingdom, Germany, Italy and many more, can conveniently access our products. With our expansive reach, people around the world can easily order high-quality hair systems and patches from our online store, regardless of their location.

Furthermore, our Rehairsystem toupee shop stands out due to the exceptional quality of our products. We prioritize using top-notch materials and employing skilled craftsmanship to create hair systems and patches that are virtually indistinguishable from natural hair. Whether customers pick natural or synthetic hair options, they can expect realistic texture, color, and density that seamlessly blend with their existing hair.

20 Hairstyles for Women Suffering From Alopecia

Side-Swept Bangs

Alopecia Hairstyles

Add a soft and feminine touch to your hairstyle with side-swept bangs. Sweep the bangs to the side, creating a diagonal line that helps cover any areas of hair loss while adding a stylish and flattering element to your look.

Headbands

Alopecia Hairstyles

Headbands are versatile accessories that can add flair and coverage to your hair. Choose headbands in different colors, patterns, or widths to match your outfit or mood. Wear them across your forehead or pushed back slightly to add volume and style, while also providing coverage to any areas of hair loss.

Top Knot

Alopecia Hairstyles

The top knot is a trendy and practical hairstyle that works well for women with alopecia. Gather your hair into a high ponytail and twist it into a bun at the crown of your head. This not only creates a chic and polished look but also covers any thinning areas on the top of your scalp.

Flipped Over Side Part

Alopecia Hairstyles

Create the illusion of volume and movement by flipping your hair over to one side with a deep side part. This hairstyle adds dimension and coverage, drawing attention away from areas of hair loss. Use a wide-toothed comb or your fingers to create a natural and relaxed look.

Caesar Cut

Alopecia Hairstyles

The Caesar cut is a short and low-maintenance hairstyle that can work well for women with alopecia. The hair is cut short and evenly around the head, often with a slight fringe at the front. This style not only provides a clean and modern look but also minimizes the appearance of hair loss.

Blunt Bob

Alopecia Hairstyles

The blunt bob is a classic and timeless hairstyle that suits many face shapes and hair types. Opt for a chin-length bob with blunt ends to create a sleek and sophisticated look. This style can help conceal hair loss while maintaining a fashionable and chic appearance.

Twist-Outs

Alopecia Hairstyles

For women with curly or textured hair, twist-outs can be a great option. This involves twisting sections of damp or dry hair and allowing them to air dry or using a diffuser. Once the twists are undone, it creates defined curls that add volume and texture, helping to create a fuller look.

Face-Framing Layers

Alopecia Hairstyles

Face-framing layers can add dimension and movement to your hairstyle while drawing attention away from areas of hair loss. Ask your hairstylist to add layers around the face, focusing on creating softness and framing your features. This style can create a flattering and youthful look.

Back-Combed Ponytail

Alopecia Hairstyles

Create a voluminous ponytail by back-combing the hair at the crown of your head. This technique adds height and fullness, giving the illusion of thicker hair. Pull the rest of your hair back into a sleek ponytail, securing it with a hair tie for a polished and elegant style.

Curly Bob

Alopecia Hairstyles

Embrace your natural curls with a curly bob. This hairstyle works well for women with curly or wavy hair and can help add volume and bounce. Keep the bob length above the shoulders to create a dynamic and carefree look that complements your natural curls.

Ponytail with Fade

Alopecia Hairstyles

Combine a high ponytail with a faded haircut for a modern and edgy style. The high ponytail adds height and drama, while the faded sides create a clean and bold look. This hairstyle draws attention upward and away from any areas of hair loss, making it a stylish choice.

Wavy with Bangs

Alopecia Hairstyles

If you have wavy hair, consider adding bangs to your hairstyle. Choose a length and shape of bangs that flatter your face shape and hair texture. The waves add texture and movement, while the bangs provide coverage and frame your face beautifully.

Low Braids

Alopecia Hairstyles

Low braids are a versatile and practical hairstyle for women with alopecia. Part your hair down the middle and create two braids at the nape of your neck, securing them with hair ties. This style keeps your hair neat and tidy while adding a touch of elegance to your overall look.

Short Hair with Headband

Alopecia Hairstyles

If you have short hair, a headband can be a great accessory to enhance your style. Choose a headband that complements your outfit or adds a pop of color. Wear it across your forehead or pushed back slightly to add a playful and trendy element to your hairstyle.

Braid with Low Bun

Alopecia Hairstyles

Create an elegant and sophisticated look by combining a braid with a low bun. Start by braiding a section of hair at the crown of your head and secure it with a hair tie. Then gather the rest of your hair into a low bun at the nape of your neck. This style adds texture, volume, and coverage, making it suitable for various occasions.

Burgundy Weave

Alopecia Hairstyles

Experiment with a weave in a bold and vibrant color like burgundy. A weave can provide length, volume, and coverage to your hair, while the striking color adds a unique and eye-catching element to your style. Consult with a professional stylist to find the right weave and color that suits you best.

Buzz Cut

Alopecia Hairstyles

If you’re ready to embrace a short and daring hairstyle, consider a buzz cut. This style involves shaving the hair very close to the scalp, creating a clean and minimalist look. A buzz cut allows you to confidently showcase your facial features while embracing your natural beauty.

Bun Updo

Alopecia Hairstyles

Create a graceful and classic look with a bun updo. Gather your hair into a bun at the back of your head, and secure it with bobby pins or a hair tie. This style not only keeps your hair off your face but also adds elegance and sophistication to any occasion.

Side Bangs

Alopecia Hairstyles

Side bangs can be a flattering choice for women with alopecia. Sweep the bangs to one side, covering any areas of concern while adding softness and framing your face. This style works well with various hair lengths and can be customized to suit your individual preferences.

Colored Mohawk

Alopecia Hairstyles

Add a bold and creative touch to your hairstyle with a colored Mohawk. Shave or cut the sides of your head short while leaving a strip of longer hair in the center. Dye the longer hair in a vibrant color that reflects your personality and style. This edgy and attention-grabbing look embraces individuality and can be a statement of empowerment.

Διαβάστε περισσότερα: Buzz Cut Style for Receding Hairline

Tips & Tricks to Style Hair With Alopecia

 1. Accept your natural texture: work with it rather than attempting to push a style that might not suit your hair.
 2. Play with accessories: Experiment with headbands, scarves, hats, or decorative hair clips to create different looks.
 3. Opt for shorter hairstyles: Consider styles like pixie cuts, bobs, or layered cuts, which can add dimension and movement to your hair.
 4. Try strategic parting: Experimenting with different parting techniques can help conceal areas of hair thinning or baldness.
 5. Consider hair extensions or toppers: Hair extensions or toppers can be an effective way to add volume and length to your hair. There are various types available, including clip-in extensions, tape-in extensions, or adhesive hair toppers.
 6. Practice gentle styling: Be mindful of your hair’s fragility and avoid excessive heat styling or harsh treatments that can further damage or weaken your hair.

Συχνές ερωτήσεις

How should I wear my hair with alopecia?

For those with alopecia, it is advisable to consider shorter hairstyles or buzz cuts that minimize the visibility of thinning or bald spots.

What is the best protective style for alopecia?

The best protective styles for alopecia include wigs or hairpieces that provide full coverage and protect the scalp from external elements.

What haircut is best for hair loss?

Short haircuts such as buzz cuts or crew cuts are often considered the best haircuts for hair loss.

Should you cut your hair with alopecia?

Some individuals with alopecia choose to cut their hair short to minimize the contrast between thinning and unaffected areas.

συμπέρασμα

Through this comprehensive list of the top 20 alopecia hairstyles, we have demonstrated that hair loss should not hinder one’s sense of style or undermine your self-assurance. Each of these carefully selected hairstyles has been designed to address the specific concerns associated with alopecia, allowing you to maintain their individuality and exude confidence effortlessly. Remember, hair loss does not define you.

Περίπου Rehairsystem

Γεια σας, το Rehairsystem.com είναι ο προορισμός σας για κορυφαία συστήματα αντικατάστασης ανθρώπινης τρίχας. Είμαστε ένας άμεσος προμηθευτής εργοστασίων που είναι παθιασμένος με την παροχή στον κόσμο με εξατομικευμένα κομμωτήρια μαλλιών πρώτης κατηγορίας. Η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων μέσω των υψηλής ποιότητας συστημάτων μαλλιών μας, τα οποία διατίθενται σε προσιτή τιμή για όλους τους προϋπολογισμούς και τους τρόπους ζωής!