Διάγραμμα μήκους περούκας: Τι μήκος περούκας πρέπει να αγοράσετε;

Φωτογραφία του συγγραφέα

Με Σύστημα επανόρθωσης

When it comes to buying a wig, choose the right length can make a significant difference in how the wig looks and feels on you. So, there is a wig length chart for you in this article. Plus, we will explore the wig lengths for different hair textures and how you can pick the suitable wig length.

What’s the Hair Length of a Wig?

What's the Hair Length of a Wig

The most common purchased wig lengths are 12–24 inches. This is no surprise since these lengths give you just enough hair to rock bobs, layered styles, straight styles, and long cascading curls and waves. The appeal of these wig lengths is that they are neither too short nor too long. Even beginners can handle caring for a wig between 12–24 inches long.

Wig Hair Length by Types

Wig lengths are typically categorized into 4 main groups: short, medium, long, and extra long.

 • Short Length: Short wigs range from just a few inches to around 10 inches in length.
 • Medium Length: Medium-length wigs fall between 12 and 16 inches long, striking a balance between shorter and longer styles.
 • Long Length: Long wigs extend from 18 inches to approximately 24 inches in length, offering an elegant look.
 • Extra Long: Extra-long wigs measure 26 inches and beyond, providing dramatic length.

Wig Hair Length in Inches

8-inch wig

The 8-inch wig is great for those seeking a cool and breezy option, especially during hot summer days or while working out. It works well for short straight bobs, asymmetrical cuts, cute short curls, and super short beach waves. If your hair is straight, this length will reach your chin and collarbone comfortably.

10-inch wig

The 10-inch wig is perfect for women who prefer a slightly shorter style but find 8 inches to be too brief. It’s ideal for achieving a middle or side bob with a bit more length, and can handle fun spiral curls. For straight hair, the length typically falls approximately 10 inches above the collarbone.

12-inch wig

The 12-inch wig is popular for achieving the trendy lob (long bob) hairstyle often seen on social media. Many individuals favor this length as it offers both adequate length and volume. It works well for curly bobs and beach waves, and when straightened, it falls around most people’s collarbones.

14-inch wig

Sitting between medium and long lengths, 14-inch wigs offer versatility. This length works wonders for long bobs, wavy curls, spiral curls, and super-tight curls. It also allows for options such as a bangs bob, an A-line bob, or a feathered style with layers. Falling a few inches above the collarbone and back bra strap, it strikes a flattering balance.

16-inch wig

The 16-inch wig has slightly less volume but remains suitable for longer lengths. It accommodates various styles, ranging from loose waves and deep waves to smaller curls and straight looks. Approximately 16 inches of hair will fall to the right side of the chest.

18-inch wig

Considered a long wig and immensely popular among women, the 18-inch wig falls from the shoulders and offers a lovely appearance in a multitude of styles. Whether you prefer curly hair, silky straight locks, or teasing waves, this length provides versatility. One of the best aspects of having an 18-inch wig is that it brings about a sense of beauty while remaining manageable.

20-inch wig

With longer lengths, the 20-inch wig provides flowing movement and the ability to create stunning looks that leave a lasting impression. This length reaches close to the waist, making it ideal for special occasions. While flattering for most face shapes, it may be less comfortable during extended periods outdoors or in hot weather.

22-inch wig

Similar to the 20-inch wig, the 22-inch wig captures attention with its noticeable length. It works well for layered curls, wavy hair, sleek and straight styles. Falling just above the waistline, it strikes a balance between achieving a long look without being too lengthy.

24 – 32 inch wig

Wigs longer than 24 inches are classified as “extra long.” These wigs boast flowing hair that cascades almost down to the hips, or even further. With such generous length, styling options are nearly limitless, allowing for various creative choices to be explored and enjoyed.

Wig Length Chart

We have created a wig length chart to help you better comprehend the visual impact of each hair length stated above. This chart shows the locations of each length on your body, making it easier for you to choose the one that best satisfies your preferences and requirements.

Wig Length Chart

Wig Lengths for Different Hair Textures

Straight hair wig

When it comes to a straight-hair wig, the length of the strands will appear as their actual measurement. Straight hair lacks curls or kinks that would affect its length. Therefore, an 18-inch straight wig will gracefully fall all the way down to the mid-back area.

Wavy hair wig

With a wavy wig, the hair will visually appear slightly shorter than its actual length due to the bends in the hair texture. For example, a shoulder-length wig that measures 12 inches may look more like 11 inches in length when worn.

Curly hair wig

For a wig with a curly texture, the hair will seem to be 1 to 2 inches shorter than its actual length. This is because the hair forms deeper curls throughout its length, which effectively reduces the visual length. As a result, a 14-inch curly wig may give the impression of being around 12 to 13 inches long.

How to Measure a Wig Length?

 1. Start by securing the wig onto a wig stand or mannequin head.
 2. Comb or brush the wig gently to remove any tangles or knots.
 3. Take a measuring tape and place one end at the top center of the wig, where the hairline starts.
 4. Hold the measuring tape straight down, allowing it to hang freely, and measure the length of the wig.
 5. Measure all the way to the bottom of the wig, following the hair strands until you reach the desired length.
 6. Read the measurement on the measuring tape to determine the wig length.
 7. If the wig has layers, you can measure each layer individually to understand the different lengths.

What’s the Most Popular Hair Length of Wigs?

Wig lengths ranging from 18 to 22 inches have gained tremendous popularity due to their desirable characteristics. These lengths offer a perfect balance of length and fullness, providing a voluminous and glamorous look without being excessively long. They are particularly suited for creating captivating and extravagant styles for special occasions. Additionally, these lengths are relatively easier to maintain compared to extremely long wigs.

For you are looking for high-quality wigs with the perfect length, then I highly recommend visiting the professional hairpiece shop, Rehairsystem.com

We understand the importance of a proper wig length and offers a range of options to cater to different face shapes, styles, and occasions. Whether you prefer shorter, medium, or longer wigs, our collection is carefully curated to ensure you can find the perfect match. Now, experience the expertise and convenience offered by Rehairsystem.com and discover wigs with the proper length to enhance your natural beauty!

How to Choose Your Right Wig Length?

Consider Your Face Shape

Your face shape plays an essential role in determining the right wig length. Different wig lengths flatter different facial shapes. Oval faces are versatile and can carry most lengths well. Round faces look best with longer wigs, while square faces look great with softer and shorter wigs.

Think About Your Daily Activities

Your lifestyle is another crucial factor in deciding the perfect wig length. If you have a busy schedule and love staying active, shorter wigs like bobs and pixies may be the best option for you. Longer wigs may require more time and effort to maintain and style.

Match Your Natural Hair Length

If you are buying a wig to match your natural hair, it is recommended that you choose a wig of the same length. If you’re not sure, experiment with different lengths, and select the one that makes you feel most comfortable.

Try Different Styles

Don’t be afraid to try on wigs of different lengths, colors, and styles. Visit a wig store or explore online retailers that offer virtual wig try-on tools. This will enable you to visualize how different lengths will look on you and help you make an informed decision.

Get Professional Advice

A hairstylist or wig specialist can provide personalized recommendations based on your face shape, skin tone, and personal preferences. Seek professional advice if you’re unsure what length and style will suit you best.

Tips for Deciding the Perfect Wig Length

 1. Avoid selecting a wig length solely based on trends.
 2. Pick a wig length that is comfortable or easy to maintain.
 3. Trust your instincts and select a wig length that makes you feel true to yourself.
 4. Research and gather inspiration from hairstyle magazines or online resources.
 5. Consider the volume of the wig, as longer lengths may require more hair density to maintain.

Συχνές ερωτήσεις

What length should I get my wig?

Wig length depends on personal preference and desired style. Consider factors such as face shape, body proportions, and the look you want to achieve.

Is an 18-inch wig long?

Yes, an 18-inch wig is considered long. It typically falls around shoulder length, providing a versatile and flattering look for many individuals.

Where does a 22-inch wig stop?

A 22-inch wig typically reaches just below the bust line, creating a longer and more dramatic appearance.

What is the length of a wig in inches?

Wig lengths are typically measured in inches, ranging from short lengths like 8 inches to long lengths exceeding 30 inches.

συμπέρασμα

Referring to a wig length chart is an essential step when considering the purchase of a wig. By understanding the different lengths and how they correspond to specific styles, you can confidently select a wig that complements your features and meets your desired aesthetic. Remember, whether you opt for a short, medium, or long wig, the key is to choose a length that makes you feel confident and beautiful.

Περίπου Rehairsystem

Γεια σας, το Rehairsystem.com είναι ο προορισμός σας για κορυφαία συστήματα αντικατάστασης ανθρώπινης τρίχας. Είμαστε ένας άμεσος προμηθευτής εργοστασίων που είναι παθιασμένος με την παροχή στον κόσμο με εξατομικευμένα κομμωτήρια μαλλιών πρώτης κατηγορίας. Η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων μέσω των υψηλής ποιότητας συστημάτων μαλλιών μας, τα οποία διατίθενται σε προσιτή τιμή για όλους τους προϋπολογισμούς και τους τρόπους ζωής!